The next tour stop for Jacob Sartorius is Thursday, April 6 in Houston, TX.