The next tour stop for Washington Chorus is Wednesday, November 8 in Washington, DC.