The next tour stop for Washington Chorus is Tuesday, December 20 in Washington, DC.