The next tour stop for Sara Evans is Wednesday, April 4 in Spokane, WA.