The next tour stop for Wynton Marsalis is Thursday, September 27 in San Luis Obispo, CA.