The next tour stop for Whitey Morgan is Thursday, November 9 in Tulsa, OK.