The next tour stop for Saigon Kick is Thursday, June 29 in Houston, TX.