The next tour stop for Richie Kotzen is Tuesday, September 18 in Scottsdale, AZ.