The next tour stop for Madeleine Peyroux is Wednesday, April 25 in Boston, MA.