The next tour stop for Madeleine Peyroux is Friday, November 4 in Washington, DC.