The next tour stop for Irma Thomas is Thursday, November 10 in Austin, TX.