The next tour stop for Eva Ayllon is Wednesday, November 2 in Washington, DC.