The next tour stop for Devon Allman is Wednesday, April 18 in Boston, MA.