The next tour stop for Boston Ballet is Thursday, November 29 in Boston, MA.