The next tour stop for Spokane Empire is Thursday, February 23 in Spokane, WA.