The next tour stop for Sidi Larbi Cherkaoui is Saturday, November 19 in Ottawa, ON.