The next tour stop for Shane Koyczan is Tuesday, November 14 in Ottawa, ON.