The next tour stop for Rasputina is Monday, April 23 in Philadelphia, PA.