The next tour stop for Kalle Mattson is Saturday, November 10 in Ottawa, ON.