The next tour stop for Eric Schwartz is Tuesday, November 13 in San Antonio, TX.