The next tour stop for David Ramirez is Wednesday, November 29 in Saint Louis, MO.